آیا متعهد هستی؟

چون بدون تعهد هیچ چیز اتفاق نمی افته

شما بایست متعهد باشید

در حین طوفان، باران، اندوه، درد و نا امیدی

در غیر اینصورت از پَسش بر نمی آیی

این یک تعهد است، نه یک احساس

وقتی او داشت گلف بازی می کرد، من داشتم درس می خوندم.

در حالی که او در حال پرتاب حلقه ها بود من داشتم درس می خواندم.

در حالی که او بازی می کرد، می نشست و می خورد  و  در رستوران شوخی می کرد من در حال درس خوندن بودم.

چیزی دستگیرت نمیشه اگه حاضر نشی واسه اون چیز حداکثر تلاشت رو کنی

تو باید از تمام وجودت مایه بگذاری. همه چیزت ذهنت، انرژیت، تلاشت، سرسختیت

اگه چیزی روی آتش نریزی شعله ای از اون بیرون نمی زنه و اتفاقی نمی افته

اما اگر هر روز بجنگیم یکی از آن روزها روز من خواهد بود